Tư liệu nhà đầu tư
#
Tiêu đề
Tóm tắt
Thời gian tạo

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Báo cáo thường niên 2015

Quy chuẩn thiết kế Cửa hàng xăng dầu

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để thiết kế xây dựng, cải tạo
và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.

Cột đo xăng dầu PECO6

Thông số kỹ thuật

Cột đo xăng dầu Tatsuno Neo Sunny

Thông số kỹ thuật Cột đo xăng dầu Tatsuno Neo Sunny

Thông số kỹ thuật Cột đo xăng dầu

TSKT của một số loại Cột đo xăng dầu do PECO cung cấp

Hướng dẫn sử dụng cột bơm PECO5

Hướng dẫn việc lắp đặt, vận hành, sử dụng cột bơm xăng dầu PECO5 do Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex sản xuất

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex