• Đề can Logo Petrolimex

    Đề can Logo Petrolimex
    23/07/2015 11:39' SA
    Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1527/XD-HĐQT ngày 01/09/2010 về việc nhất thể hóa dấu hiệu nhận diện Petrolimex...