Bảo dưỡng, sửa chữa cột đo xăng dầu
Xây lắp, cải tạo cửa hàng xăng dầu
  • Xây dựng Barem bể

    Xây dựng Ba rem các loại bể ( bể Trụ đứng, bể Trụ nằm ngang ), phục vụ cho công tác quản lý đo đếm, kiểm tra nhiên liệu tồn chứa trong bể. Đảm