• Xây dựng Barem bể

    Xây dựng Barem bể
    08/10/2012 03:24' CH(PECO)
    Xây dựng Ba rem các loại bể ( bể Trụ đứng, bể Trụ nằm ngang ), phục vụ cho công tác quản lý đo đếm, kiểm tra nhiên liệu tồn chứa trong bể. Đảm bảo chính xác, trung thực và kịp thời.